Prestatieafspraken 2019

Elk jaar worden er inzake het woningbezit van Area prestatieafspraken gemaakt. Bij het maken en ondertekenen van deze prestatieafspraken zijn telkens/jaarlijks drie partijen betrokken
  1. Gemeente Uden en Meierijstad.
  2. Area
  3. De Bewonersraad van Area

Waar gaat het om

De Minister stelt (naast de kerntaken van corporaties) volkshuisvestelijke prioriteiten vast. Dit zijn onderwerpen waarvoor iedere vier jaar extra aandacht wordt gevraagd.

Voor de periode 2018-2021 zijn dat:

  1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep
  2. Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad
  3. Huisvesten van urgente doelgroepen
  4. Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting in verband met langer zelfstandig wonen.

Partijen zetten zich er voor in, dat mensen die tot de doelgroep van beleid behoren in een goed huis in een prettige buurt wonen. We zorgen dat jonge mensen hun eerste stap op de woningmarkt kunnen zetten, bij een scheiding partijen verder kunnen, ouderen geborgen en in hun eigen omgeving oud kunnen worden, huurders met extra zorgvragen worden gefaciliteerd, overlast direct wordt aangepakt en gemeenschapszin wordt gestimuleerd en mogelijk is. Er wordt een redelijke huurprijs betaald. We kiezen voor een comfortabele woning, maar niet ten koste van opwarming van de aarde. En vooral: gewoon fijn wonen.

Looptijd, monitoring en actualisatie prestatieafspraken

De prestatieafspraken bestaan uit afspraken voor het eerst volgende kalenderjaar met een doorkijk naar de eerst komende vier jaar (middellange termijn). In verband met het actualiseren van het volkshuisvestingsbeleid, middels een woonvisie, beperken we dit jaar (2019) de doorkijk over vier jaar. Daarmee voorkomen we dat we vooruit lopen op eventuele beleidswijziging en borduren we voort op de afspraken van 2018. De prestatieafspraken voor 2019 zijn gekoppeld aan eerder gemaakte prestatieafspraken. Het is een voortschrijdend proces waarbij partijen op de genoemde thema’s zich blijvend inzetten en jaarlijks de voorgang bespreken en de afspraken aanvullen of bijsturen. In de prestatieafspraken 2018 hebben we de afspraken gericht op een aantal speerpunten, in voorliggende prestatieafspraken verscherpen we deze focus verder. Hiermee bouwen we enerzijds verder op basis die we in prestatieafspraken 2018  hebben gevormd en maken we anderzijds betere en concretere afspraken en stellen we duidelijke prioriteiten.

Ondertekening prestatieafspraken 2019

Recentelijk zijn de prestatieafspraken voor 2019 voor akkoord ondertekend door vertegenwoordigers van de gemeenten Uden en Meierijstad, Area en de Bewonersraad van Area. Bijgaande foto betreft de ondertekening van de prestatieafspraken tussen Meierijstad, Area en de Bewonersraad van Area.